This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

全部礼物清单

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

这个表格是有关于每个Stardew Valley村民礼物情况。
普遍 代表所有村民,不过也有例外。个别与大多村民不同的喜好的许多情况如图所示。详情参见普遍的礼物

注意: "所有蘑菇" = Common Mushroom.png 普通蘑菇Chanterelle.png 鸡油菌Morel.png 羊肚菌Red Mushroom.png 红蘑菇Purple Mushroom.png 紫蘑菇

"所有蛋" = Egg.png Brown Egg.png 棕色蛋Large Egg.png 大鸡蛋Large Brown Egg.png 棕色大鸡蛋Duck Egg.png 鸭蛋Void Egg.png 虚空蛋

村民 生日 最爱 DialogueBubbleLove.png(+80) 喜欢(+45) 一般(+20) 不喜欢(-20) 讨厌 DialogueBubbleHate.png(-40)
普遍 不适用 参见普遍不喜欢的礼物 参见普遍讨厌的礼物
Alex.png
亚历克斯
夏季 13日
Elliott.png
艾利欧特
秋季 5日
Harvey.png
哈维
冬季 14日
Sam.png
山姆
夏季 17日
Sebastian.png
塞巴斯蒂安
冬季 10日
Shane.png
谢恩
春季 20日
  • 所有奶类
Abigail.png
阿比盖尔
秋季 13日
Emily.png
艾米丽
春季 27日
Haley.png
海莉
春季 14日
Leah.png
莉亚
冬季 23日
Maru.png
玛鲁
夏季 10日
Penny.png
潘妮
秋季 2日
Caroline.png
卡洛琳
冬季 7日
Clint.png
克林特
冬季 26日
Demetrius.png
德米特里厄斯
夏季 19日
Dwarf.png
矮人
夏季 22日
Evelyn.png
艾芙琳
冬季 20日
George.png
乔治
秋季 24日
Gus.png
格斯
夏季 8日
Jas.png
贾斯
夏季 4日
  • 所有奶类
Jodi.png
乔迪
秋季 11日
Kent.png
肯特
春季 4日
Krobus.png
科罗布斯
冬季 1日
Lewis.png
刘易斯
春季 7日
Linus.png
莱纳斯
冬季 3日
Marnie.png
玛妮
秋季 18日
Pam.png
潘姆
春季 18日
Pierre.png
皮埃尔
春季 26日
Robin.png
罗宾
秋季 21日
Sandy.png
桑迪
秋季 15日
Vincent.png
文森特
春季 10日
  • 所有奶类
Willy.png
威利
夏季 24日
Wizard.png
法师
冬季 17日