This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

南瓜

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
南瓜
Pumpkin.png
秋天的农作物,因为它香脆的种子以及甜美的果肉而深受喜爱。而且,南瓜壳还能用做节日饰品。
信息
种子: Pumpkin Seeds.png 南瓜种子
成熟周期: 13天
季节:  秋季
经验值: 31 耕种经验值
治疗效果:
不可食用
售价
基础售价: 农场主农场主专精
(+10% 售价)
Pumpkin
320金
Pumpkin
Silver
400金
Pumpkin
Gold
480金
Pumpkin
352金
Pumpkin
Silver
440金
Pumpkin
Gold
528金
制成品基础售价
基础售价: 工匠工匠专精
(+40% 售价)
果汁
720金
腌菜
690金
果汁
1,007金
腌菜
965金

南瓜是13天后从南瓜种子生长的蔬菜农作物。它是三种作物中的一种,可以产生巨大作物,以及花椰菜甜瓜。它具有所有正常作物的第二高的单位基价,仅次于杨桃

生长阶段

阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5 收成
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 6.png
1天 2天 3天 4天 3天 共:13天

作物生长日历

基本
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
农业学家和生长激素之间的比较
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
25%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
35%
Pumpkin Stage 1.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png
Pumpkin Stage 2.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 3.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 4.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin Stage 5.png
Pumpkin.png

送礼

村民的反应
最爱
喜欢
不喜欢

收集包

它用于茶水间Bundle Orange.png 秋季作物收集包,是 茶水间Bundle Teal.png 高品质作物收集包的选项之一。

食谱

烹饪

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Autumn's Bounty.png
秋日恩赐 秋日的风味。 Yam.png 山药(1)Pumpkin.png 南瓜(1) Energy.png 220
Health.png 99
Foraging.png 觅食(+2)Defense.png 防御(+2) Time Icon.png 7m 41s

Demetrius Icon.png 德米特里厄斯(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png350金
Pumpkin Pie.png
南瓜派 古怪的脆皮里面有丝滑的南瓜酱。 Pumpkin.png 南瓜(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Milk.png 牛奶(1)Sugar.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年冬21日

Gold.png385金
Pumpkin Soup.png
南瓜汤 秋之最爱。 Pumpkin.png 南瓜(1)Milk.png 牛奶(1) Energy.png 200
Health.png 90
Defense.png 防御(+2)Luck.png 运气(+2) Time Icon.png 7m 42s

Robin Icon.png 罗宾(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png300金

手工艺

圖案 名字 描述 材料 食譜來源
Jack-O-Lantern.png 南瓜灯 秋天的怪异装饰品。 Pumpkin.png 南瓜(1)Torch.png 火把(1) 万灵节

任务