This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

小白菜

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
小白菜
Bok Choy.png
绿绿的菜叶丰满的根茎,健康又美味。
信息
种子: Bok Choy Seeds.png 小白菜种子
成熟周期: 4天
季节:  秋季
经验值: 14 耕种经验值
治疗效果
能量
25 能量
能量
Silver
35 能量
能量
Gold
45 能量
能量
Iridium
65 能量
生命值
11 生命值
生命值
Silver
15 生命值
生命值
Gold
20 生命值
生命值
Iridium
29 生命值
售价
基础售价: 农场主农场主专精
(+10% 售价)
Bok Choy
80金
Bok Choy
Silver
100金
Bok Choy
Gold
120金
Bok Choy
Iridium
160金
Bok Choy
88金
Bok Choy
Silver
110金
Bok Choy
Gold
132金
Bok Choy
Iridium
176金
制成品基础售价
基础售价: 工匠工匠专精
(+40% 售价)
果汁
180金
腌菜
210金
果汁
251金
腌菜
294金

小白菜是4天后從小白菜種子生長的蔬菜农作物

生长阶段

阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 收成
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy Stage 5.png
1天 1天 1天 1天 共:4天

作物生长日历

基本
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 2.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
农业学家和生长激素之间的比较
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
25%
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 3.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
35%
Bok Choy Stage 1.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png
Bok Choy.png
Bok Choy Stage 4.png

送礼

村民的反应
喜欢
不喜欢

收集包

它不用於任何收集包。

食譜

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Super Meal.png
巨无霸餐 真是充满能量的一餐。 Bok Choy.png 小白菜(1)Cranberries.png 蔓越莓(1)Artichoke.png 洋蓟(1) Energy.png 160
Health.png 72
Max Energy.png 最大能量(+40)Speed.png 速度(+1) Time Icon.png 3m 30s

Kent Icon.png 肯特(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png220金

任务