This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

普通蘑菇

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
普通蘑菇
Common Mushroom.png
稍微坚硬,肉质滑。
信息
来源: 觅食秋季种子山洞
觅处: 星露谷, 包括秘密森林
季节: Spring.png 春季 / Fall.png 秋季
治疗效果
能量
38 能量
能量
Silver
53 能量
能量
Gold
68 能量
能量
Iridium
98 能量
生命值
17 生命值
生命值
Silver
23 生命值
生命值
Gold
30 生命值
生命值
Iridium
44 生命值
售价:
Common Mushroom
40金
Common Mushroom
Silver
50金
Common Mushroom
Gold
60金
Common Mushroom
Iridium
80金

普通蘑菇是一种在秋季整个星露谷通过觅食找到的蘑菇。春季秋季秘密森林之中也可以找到它们。也可以使用秋季种子种出它们,如果你选择的是蘑菇洞穴,可以在山洞的蘑菇箱中收获。在种子生产器中放入普通蘑菇将产生1-3个秋季种子

送礼

村民的反应
喜欢
普通
不喜欢

收集包

用于工艺室Bundle Orange.png 秋季觅食收集包

配方

烹饪

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Fried Mushroom.png
炒蘑菇 原生态的香味。 Common Mushroom.png 普通蘑菇(1)Morel.png 羊肚菌(1)Oil.png (1) Energy.png 135
Health.png 60
Attack.png 攻击(+2) Time Icon.png 7m

Demetrius Icon.png 德米特里厄斯(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png200金
Stir Fry.png
蔬菜什锦盖饭 放在大米上的蔬菜条。 Cave Carrot.png 山洞萝卜(1)Common Mushroom.png 普通蘑菇(1)Kale.png 甘蓝菜(1)Oil.png (1) Energy.png 200
Health.png 90
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年春7日

Gold.png335金
Tom Kha Soup.png
椰汁汤 这味道好极了! Coconut.png 椰子(1)Shrimp.png (1)Common Mushroom.png 普通蘑菇(1) Energy.png 175
Health.png 78
Farming.png 耕种(+2)Max Energy.png 体力值上限(+30) Time Icon.png 7m

Sandy Icon.png 桑迪(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png250金

打造

图片 名称 描述 材料 配方来源 售价
Fall Seeds.png
野生种子(秋季) 各种各样的秋季种子。
(每次制造生产10份种子。)
Common Mushroom.png 普通蘑菇(1)Wild Plum.png 野梅(1)Hazelnut.png 榛子(1)Blackberry.png 黑莓(1) Foraging Skill Icon.png 觅食6级 Gold.png45金

任务