This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

玉米

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
玉米
Corn.png
最常见的庄稼之一。甜甜的新鲜玉米棒是夏天最好的小吃。
信息
种子: Corn Seeds.png 玉米种子
成熟周期: 14天
季节:  夏季 秋季
经验值: 10 耕种经验值
治疗效果
能量
25 能量
能量
Silver
35 能量
能量
Gold
45 能量
能量
Iridium
65 能量
生命值
11 生命值
生命值
Silver
15 生命值
生命值
Gold
20 生命值
生命值
Iridium
29 生命值
售价
基础售价: 农场主农场主专精
(+10% 售价)
Corn
50金
Corn
Silver
62金
Corn
Gold
75金
Corn
Iridium
100金
Corn
55金
Corn
Silver
68金
Corn
Gold
82金
Corn
Iridium
110金
制成品基础售价
基础售价: 工匠工匠专精
(+40% 售价)
果汁
112金
腌菜
150金
油
100金
果汁
156金
腌菜
210金
油
100金

玉米是由玉米种子 经14天长成的蔬菜

生长阶段

阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5 收成
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 6.png
Corn Stage 7.png
2天 3天 3天 3天 3天 共:14天 每4天继续生产

作物生长日历

基本
Corn Stage 1.png
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
第2季基本(如果在夏季1种植)
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
农业学家和生长激素之间的比较 - 第1季
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
25%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
35%
Corn Stage 1.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 2.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 3.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 4.png
Corn Stage 5.png
Corn Stage 5.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
农业学家和生长激素之间的比较 - 第2季
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
25%
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
35%
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png
Corn.png
Corn Stage 7.png
Corn Stage 7.png

多季作物

玉米可以在 夏季秋季生长。它在两个季节没有区别。 如果一株玉米(任何生长阶段)在夏28日种在地里,它会在秋1日继续生长,就好像什么都没有发生一样。 夏天玉米地里下的肥料不会在秋1日消失。

送礼

村民的反应
喜欢
不喜欢
讨厌

献祭

可以用来完成 茶水间Bundle Orange.png 秋季作物收集包 ,它也是用于完成 茶水间Bundle Teal.png 高品质作物收集包.

烹饪

图片 名称 描述 材料 治疗效果 食谱来源 售价
Tortilla.png
墨西哥薄饼 可以用来盛食物,也可以直接吃。 Corn.png 玉米(1) Energy.png 50
Health.png 22

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年秋季7日

Gus Icon.png 星之果实餐吧 价格Gold.png500金

Gold.png50金

工匠物品

请注意,本游戏并没有把认定为工匠物品,所以油实际上并没有受益于工匠职业(即玩家并不能使用工匠技能提高油的售价)。

图片 名字 描述 配料 设备 时间 恢复 售价
Oil.png 可煎可炸的万用食用油 Corn.png 玉米(1)
Oil Maker.png
产油机
Time Icon.png 1000m (≈16.66h)

Energy.png 13 Health.png 5

Gold.png100金

求助任务

Bugs

  • 偶尔,一些玉米会在冬季的第一天继续存活,但很快就会死亡。