This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

防御

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

防御是一种增益效果,可以影响玩家所受的伤害量。防御可以受食物和装备的提升,或因debuff而降低。

总防御点数里的每一点都可以降低一点伤害,最多削减到一次受击的伤害下限1。例如,一只绿色史莱姆正常情况下可造成4到6点伤害,如果玩家装备了提供1点防御的运动鞋,它就会造成3到5点伤害。另一方面,如果玩家装备了提供4点防御的太空之靴,一只绿色史莱姆有66%的几率造成1点伤害以及33%的几率造成2点伤害。负面的防御效果会增加所受伤害,例如,暗影萨满造成的“倒霉的”效果会使玩家每次受击所受伤害加8。

食物

下列食物可暂时提升防御。

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Autumn's Bounty.png
秋日恩赐 秋日的风味。 Yam.png 山药(1)Pumpkin.png 南瓜(1) Energy.png 220
Health.png 99
Foraging.png 觅食(+2)Defense.png 防御(+2) Time Icon.png 7m 41s

Demetrius Icon.png 德米特里厄斯(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png350金
Banana Pudding.png
香蕉布丁 奶油甜点,具有美妙的热带风味。 Banana.png 香蕉(1)Milk.png 牛奶(1)(任意奶品)Sugar.png (1) Energy.png 125
Health.png 56
Mining.png 采矿(+1)Luck.png 运气(+1)Defense.png 防御(+1) Time Icon.png ???

Island Trader Icon.png 姜岛商人

Gold.png260金
Crab Cakes.png
蟹黄糕 蟹肉、面包屑和鸡蛋做成饼状,然后油炸至金棕色。 Crab.png 螃蟹(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Egg.png (1)Oil.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
Speed.png 速度(+1)Defense.png 防御(+1) Time Icon.png 16m 47s

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年秋季21日

Gold.png275金
Eggplant Parmesan.png
帕尔玛奶酪茄子 味道浓烈,芝香浓郁,好吃极了。 Eggplant.png 茄子(1)Tomato.png 西红柿(1) Energy.png 175
Health.png 78
Mining.png 采矿(+1)Defense.png 防御(+3) Time Icon.png 4m 39s

Lewis Icon.png 刘易斯(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png200金
Magic Rock Candy.png
魔法糖冰棍 稀有而强力的糖果,灌注了五彩碎片的精华。 N/A

Energy.png 500 Health.png 225

Mining.png 采矿(+2)Luck.png 运气(+5)Speed.png 速度(+1)Defense.png 防御(+5)Attack.png 攻击(+5) Time Icon.png 8m 24s 不可用-只能以下列方式获得:购买捐赠奖励幽灵头骨掉落 Gold.png5,000金
Mango Sticky Rice.png
芒果糯米饭 甜芒果和椰子让糯米别具风味。 Mango.png 芒果(1)Coconut.png 椰子(1)Rice.png 大米(1) Energy.png 113
Health.png 50
Defense.png 防御(+3) Time Icon.png 5分1秒

Leo Icon.png 雷欧(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png250金
Pumpkin Soup.png
南瓜汤 秋之最爱。 Pumpkin.png 南瓜(1)Milk.png 牛奶(1) Energy.png 200
Health.png 90
Defense.png 防御(+2)Luck.png 运气(+2) Time Icon.png 7m 42s

Robin Icon.png 罗宾(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png300金
Stuffing.png
塞料面包 啊……热面包和鼠尾草的香味。 Bread.png 面包(1)Cranberries.png 蔓越莓(1)Hazelnut.png 榛子(1) Energy.png 170
Health.png 76
Defense.png 防御(+2) Time Icon.png 5m 39s

Pam Icon.png 潘姆(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png165金

事件

下列事件提供影响防御的增益或减益

图片 名称 效果 事件 时效
Jinxed.png 倒霉的 Defense.png 防御(−8) 暗影萨满的火球击中 Time Icon.png 8秒
Yoba's Blessing.png 由巴的祝福 无敌 佩戴由巴的戒指受到伤害有概率获得 Time Icon.png 5秒

装备

下列装备可提供防御。见下文漏洞报告

武器

图片 名称 效果
Forest Sword.png 森林剑 Defense.png 防御(+1)
Silver Saber.png 镀银军刀 Defense.png 防御(+1)
Templar's Blade.png 圣堂之刃 Defense.png 防御(+1)
Iron Edge.png 铁刃 Speed w.png 速度(−2)Defense.png 防御(+1)Weight.png 重量(+3)
Claymore.png 双刃大剑 Speed w.png 速度(−4)Defense.png 防御(+2)
Neptune's Glaive.png 海王星大剑 Speed w.png 速度(−1)Defense.png 防御(+2)Weight.png 重量(+4)
Tempered Broadsword.png 淬火阔剑 Speed w.png 速度(−3)Defense.png 防御(+3)Weight.png 重量(+3)
Lava Katana.png 熔岩武士刀 Defense.png 防御(+3)Crit. Power.png 暴击力量(+25)
Yeti Tooth.png 雪怪之牙 Defense.png 防御(+4)Crit. Power.png 暴击力量(+10)
Infinity Blade.png 无限之刃 Speed w.png 速度(+4)Defense.png 防御(+2)
Ossified Blade.png
骨化剑 Speed w.png 速度(−2)Defense.png 防御(+1)Weight.png 重量(+2)
Dwarf Sword.png
矮人剑 Speed w.png 速度(+2)Defense.png 防御(+4)
Dwarf Dagger.png
矮人匕首 Speed w.png 速度(+1)Defense.png 防御(+6)Crit. Chance.png 暴击率(+2)Weight.png 重量(+5)
Infinity Dagger.png
无限匕首 Speed w.png 速度(+1)Defense.png 防御(+3)Crit. Chance.png 暴击率(+4)Weight.png 重量(+5)
Dwarf Hammer.png
矮人锤 Defense.png 防御(+2)Weight.png 重量(+5)
Infinity Gavel.png
无限之锤 Speed w.png 速度(+2)Defense.png 防御(+1)Weight.png 重量(+5)

戒指

图片 名称 效果
Crabshell Ring.png 蟹壳戒指 Defense.png 防御(+5)

鞋类

图片 名称 效果
Sneakers.png 运动鞋 Defense.png 防御(+1)
Leather Boots.png 皮靴 Defense.png 防御(+1)Immunity.png 免疫(+1)
Thermal Boots.png 热能靴 Defense.png 防御(+1)Immunity.png 免疫(+2)
Genie Shoes.png 神怪之鞋 Defense.png 防御(+1)Immunity.png 免疫(+6)
Work Boots.png 工作靴 Defense.png 防御(+2)
Leprechaun Shoes.png 矮精灵鞋子 Defense.png 防御(+2)Immunity.png 免疫(+1)
Tundra Boots.png 冻土靴 Defense.png 防御(+2)Immunity.png 免疫(+1)
Cowboy Boots.png 牛仔之靴 Defense.png 防御(+2)Immunity.png 免疫(+2)
Combat Boots.png 战靴 Defense.png 防御(+3)
Firewalker Boots.png 蹈火者靴 Defense.png 防御(+3)Immunity.png 免疫(+3)
Dark Boots.png 黑暗之靴 Defense.png 防御(+4)Immunity.png 免疫(+2)
Emily's Magic Boots.png 艾米丽的魔法靴子 Defense.png 防御(+4)Immunity.png 免疫(+4)
Space Boots.png 太空之靴 Defense.png 防御(+4)Immunity.png 免疫(+4)
Cinderclown Shoes.png 灰烬小丑鞋 Defense.png 防御(+6)Immunity.png 免疫(+5)
Mermaid Boots.png 美人鱼靴 Defense.png 防御(+5)Immunity.png 免疫(+8)
Dragonscale Boots.png 龙鳞靴 Defense.png 防御(+7)
Crystal Shoes.png 水晶鞋 Defense.png 防御(+3)Immunity.png 免疫(+5)

漏洞

武器提供的防御在游戏1.4版本不起作用。