This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

海参

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
海参
Sea Cucumber.png
一种能在海底找到的黏滑生物。
信息
觅处: 海洋
时间: 上午6:00至晚上7:00
季节:  秋季 冬季
天气: 任何
难度: 40
运动模式 下坠型
大小(英寸): 8-53
钓鱼经验值: 16   Silver 19   Gold 22   Iridium 28
治疗效果:
能量
−25 能量
能量
Silver
−35 能量
能量
Gold
−45 能量
能量
Iridium
−65 能量
售价
基础售价: 渔夫渔夫
(+25%)
垂钓者垂钓者
(+50%)
Sea Cucumber
75金
Sea Cucumber
Silver
93金
Sea Cucumber
Gold
112金
Sea Cucumber
Iridium
150金
Sea Cucumber
93金
Sea Cucumber
Silver
116金
Sea Cucumber
Gold
140金
Sea Cucumber
Iridium
187金
Sea Cucumber
112金
Sea Cucumber
Silver
139金
Sea Cucumber
Gold
168金
Sea Cucumber
Iridium
225金

制成品基础售价
鱼籽 腌鱼籽 腌鱼籽
工匠 (+40%)
鱼籽
67金
腌鱼籽
134金
腌鱼籽
187金

海参是一种能在秋天冬天钓到的

分布图

海参可以在海边钓到。

Maplocation.png
Map.png

赠送

村民的反应
最爱
普通
不喜欢
讨厌

收集包

没有收集包需要海参。

食谱

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Lucky Lunch.png
幸运午餐 特别又简单的一餐。 Sea Cucumber.png 海参(1)Tortilla.png 墨西哥薄饼(1)Blue Jazz.png 蓝爵(1) Energy.png 100
Health.png 45
Luck.png 运气(+3) Time Icon.png 11m 11s

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年春28日

Gold.png250金
Maki Roll.png
生鱼寿司 紫菜裹着的鱼和米饭。 Fish.png 任意(1)Seaweed.png 海草(1)Rice.png 大米(1) Energy.png 100
Health.png 45
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年夏季21日

Gus Icon.png 星之果实餐吧 购买 Gold.png1,500金

Gold.png220金
Quality Fertilizer.png
高级肥料 提高土壤品质,增加你种出高品质作物的可能性。使用时加到犁过的土地中。 Sap.png 树液(2)Fish.png 任何类 (1) 不适用 不适用 不适用 Farming Skill Icon.png 耕种等级 9 Gold.png10金
Sashimi.png
生鱼片 切成薄片的生鱼。 Fish.png 任意(1) Energy.png 75
Health.png 33
不适用 不适用

Linus Icon.png 莱纳斯(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png75金

任务

用于村民的求助任务。